• GİRESUN İLİ TİREBOLU İLÇESİ IŞIKLI KÖYÜ DERNEĞİ

Dernek Tüzüğü

GİRESUN  İLİ TİREBOLU  İLÇESİ  IŞIKLI KÖYÜ

KALKINDIRMA, YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

MADDE-1 : DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

a)      Derneğin Adı; Giresun İli Tirebolu İlçesi Işıklı Köyü Kalkındırma Yardımlaşma ve Kültür Derneği

b)     Derneğin Merkezi; Fetih Mahallesi Atatürk Bulvarı Şimşek Sokak No. 9 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

MADDE-2:DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

a)      Derneğin amacı; dernek aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

 • Işıklı Köyünde, yurtiçine ve yurtdışına göç edenler ile halen köyde bulanan kişileri tanıştırmak, aralarında kaynaşmayı ve yardımlaşmayı sağlamak.
 • Üyelerin sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki ve sportif yaşantılarına katkıda bulunacak etkin çalışmalar yapmak, üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve benzer konularda faaliyet gösteren diğer dernek kuruluş ve şahıslarla yardımlaşmada bulunmak.
 • Giresun ve İlçelerinin müziğini, halk oyunlarını, folklorunu, yemeklerini, el sanatlarını ve diğer yöresel etkinliklerini toplum içerisinde tanıtmak ve yaymak.
 • Esnaf ve sanatkar üyeler arasında mesleki ve ticari işbirliğini sağlamak ve bu hususta kişi ve kuruluşlarla ilgili bilgi ve belge alışverişi sağlamak.
 • Işıklı Köyünün kalkınması için gerekli yardımları ve hizmetleri yapmak.
 • Işıklı Köyünün doğa turizmi ve doğal hayat ile ilgili gerekli alt yapısını hazırlamak ve resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde köy tüzel kişiliklerine yardımcı olmak amacıyla gerekli temas ve müracaatlarda bulunmak.
 • Köyümüzün ortak mallarının (camii, okul, mezarlık, sağlık ocağı, köy konağı, yol, köprü, değirmen ve içme suyu vs.) yapılmasında ve yaşatılmasında köy ihtiyar heyetiyle işbirliği içinde faaliyet göstermek.
 • Yukarıda belirtilen konular haricinde köy ve köylünün yararına olacak her türlü çalışmayı yapmak.

b)     Derneğin amacını gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri;

 •    Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,
 •    Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 •    Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin  etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları  doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve  bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 •    Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve  gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 •    Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve  yurt dışından bağış kabul etmek,
 •    Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla  iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,
 •    Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve  kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 •    Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya  üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 •    Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak,     kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 •    Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir birlik veya federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 •   Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 •    Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 •    Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 •    Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 •    Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

c)      Derneğin faaliyet alanı;

 • Dernek doğa ve çevre güzelliği, yöre kültürü, köyün kalkındırılması ve imarı ile sosyal yardımlaşma alanında faaliyet gösterir.
 • Dernek üyeleri derneği temsilen 5253 Sayılı Kanuna aykırı faaliyette bulunamazlar.

 

MADDE-3 : DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

a)   Derneğe üye olma;

 • Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden herkes bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ve müracaatları  üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 • Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.
 • Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

b)     Üyelikten çıkma;

 • Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
 • Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
 • Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

c)      Üyelikten çıkarılma;

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararından haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

MADDE-4 : DERNEĞİN ORGANLARI

a)      Genel kurul

b)     Yönetim kurulu

c)      Denetleme kurulu

MADDE-5 : GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI

a) Genel kurul toplantı zamanı;

Genel kurul, derneğin en yetkili organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin olağan genel kurulu, en son yapılan olağan kongreden itibaren 2 yıl bir mayıs ayı içerisinde yönetim kurulunun belirleyeceği  gün yer ve  saatte toplanır.

Genel kurul; tüzükte belirtilen zamanlarda olağan, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

b) Genel kurula çağrı;

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. İkinci toplantıda çoğunluğa bakılmaksızın toplantı gerçekleştirilir.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

c) Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı;

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

d) Toplantı usulü;

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilir.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere  bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek seçimi kapalı oy, açık tasnif şeklinde yapılır.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

 

MADDE-6 : GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

a)   Genel kurulun görevleri  ve yetkileri;

 • Dernek organlarının seçilmesi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Derneğin federasyona veya birliklere katılması veya ayrılması,
 • Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Derneğin feshedilmesi,
 • Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 • Derneğin vakıf kurması,
 • Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri inceleyip karara bağlanması,

b)  Genel kurulun oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri;

Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

MADDE-7 : YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

Yönetim kurulu, 13 (onüç) asil ve 13 (onüç) yedek üyeden olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip ve bir veznedar seçer ve diğerleri yönetim kurulu üyeliği yapar.

 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a)      Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

b)      Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

c)      Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

d)     Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

e)      Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.

f)       Genel kurulda alınan kararları uygulamak.

g)      Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.

h)      Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak.

i)        Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

j)        Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

k)      Mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

MADDE-8 : YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

 

MADDE-9 : DENETİM GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

a) Denetim kurulunun ne suretle seçileceği, asil ve yedek üye sayısı;

Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur. Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve ayrılması mecburidir.

b) Denetim kurulunun görev ve yetkileri;

Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

MADDE-10 : DERNEĞİN ŞUBESİNİN BULUNUP BULUNMAYACAĞI

Derneğin şubesi yoktur ve açılamaz.

MADDE-11 : ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ

Dernek üyesi olacaklar girişte bir defaya mahsus olmak üzere 30.00 TL. öder. Daha sonra aylık 5,00 TL olmak üzere yıllık toplam 60,00 TL öder. Üyeler aidatları aylık ödeyebileceği gibi çeşitli taksitlerle veya yıllık olarak ta  ödeyebilirler. Bu miktar olağan genel kurul toplantılarında genel kurul kararı ile artırılabilir.

MADDE-12 : DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile gerçek ve tüzel kişilere borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE-13 : DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Dernekte iç denetim; genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE-14 : TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE-15 : DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

a) Derneğin fesih;

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

b) Derneğin fesih halinde mal varlığının tasfiye şekli; Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Giresun İli Tirebolu İlçesi Işıklı Köyü Kalkındırma Yardımlaşma ve Kültür Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel Işıklı Köyü Muhtarlığına devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE-16 : DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

a)      Üye aidatı,

b)      Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

c)      Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

d)     Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

e)      Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

f)       Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler.

g)      Diğer gelirler.

MADDE-17 : DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER

Dernek, işletme hesabına göre aşağıdaki defterleri tutar ve bu defterlerin noterden veya dernekler biriminden tasdiki zorunludur. Tasdik edilen defterler bitinceye kadar kullanılır ve ara tasdiki yaptırılmaz. Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmenliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 • Üye kayıt defteri; derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu defterde işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları da bu deftere işlenir.
 • Karar defteri; yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 • İşletme hesabı defteri; dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 • Alındı belgesi kayıt defteri; alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 • Demirbaş eşya kayıt defteri; derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli kullandıkları veya verdikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 • Evrak kayıt defteri; gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın  asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

MADDE-18 : DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

a) Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

b) Alındı Belgeleri;

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

c) Yetki Belgesi;

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

d)     Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE-19 : DERNEĞİN BEYANNAME DOLDURMASI VE VERME ZAMANI

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

MADDE-20 : BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

a) Genel Kurul Sonuç Bildirimi;

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

b) Taşınmazların bildirilmesi;

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

c)      Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi;

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

d) Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim;

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

e) Değişikliklerin bildirilmesi;

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişik te tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE-21: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte bulunmayan hususlar hakkında, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan yönetmelikler ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE-22: İş bu tüzük (22) maddeden ibarettir.

 

CEP TELEFONUNUZU
DERNEĞE KAYDEDİNİZ

SİNAN PÜRÇEK 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar17.929518.0013
Euro18.183018.2559
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam59
Toplam Ziyaret421148